ขั้นตอนการสมัครวีซ่า

Show your friends! Gb Read this in English

ในการไปศึกษาต่อสหราชอาณาจักรนักเรียนจำเป็นต้องยื่นขอวีซ่านักเรียนและการยื่นขอวีซ่าดังกล่าวนั้นใช้เวลาดำเนินการนานพอสมควร มหาวิทยาลัย และสถานฑูตอังกฤษประจำประเทศไทยจะได้รับ visa application จำนวนมาก ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน เพราะเป็นช่วงที่นักเรียนส่วนใหญ่ยื่นขอวีซ่าไปศึกษาต่อกันมากที่สุด

มีหลายขั้นตอนที่คุณควรเตรียมตัวก่อนยื่นขอวีซ่า ทางเรา ขอแนะนำให้คุณเผื่อเวลาไว้มากๆ ในระหว่างช่วงตอบรับเข้าเรียน และก่อนเปิดเรียน หากคุณต้องการความช่วยเหลือ อย่าลังเลที่จะเข้ามาปรึกษาเราได้ที่ออฟฟิศของเรา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

วีซ่าสำหรับนักเรียนที่จะไปศึกษาต่อสหราชอาณาจักรมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ วีซ่าสำหรับผู้ไปเยือนเพื่อศึกษาระยะสั้น (Student Visitor Visa - SVV) และ วีซ่า Tier 4

Student Visitor Visa สำหรับผู้ไปเยือนเพื่อศึกษาระยะสั้นเป็นวีซ่าสำหรับผู้ไปเรียนหลักสูตร ภาษาอังกฤษ ตามระยะเวลาของหลักสูตรไม่เกิน 6 เดือน และไม่เกิน 11 เดือน Tier 4 เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนมหาวิทยาลัยรวมถึงหลักสูตร English Pre-sessional ซึ่งบทความนี้จะเน้นที่วีซ่าสำหรับนักเรียนมหาวิทยาลัย หรือ Tier 4 เป็นหลัก

ขั้นตอนในการยื่นขอวีซ่า Tier 4 Student?

ในการไปศึกษาที่สหราชอาณาจักร คุณต้องมีวีซ่านักเรียนประเภท Tier 4 ตามระบบการให้คะแนน (Points-Based System – PBS)เพื่อการเข้าประเทศ ทั้งนี้เงื่อนไขและนโยบายในการเข้าสหราชอาณาจัการมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งหลังออกนโยบายล่าสุดในปี 2552 คุณสามารถอ่านข้อมูลล่าสุดได้ที่ เว็บไซต์ UKBA คุณจะได้รับการอนุมัติวีซ่าตามหลักสูตรก็ต่อเมื่อคุณได้รับการตอบรับแบบ “ไม่มีเงื่อนไข” ไม่ว่าจะทั้งหลักสูตรระดับปริญญาหรือหลักสูตรพื้นฐานก่อนเข้าเรียนปริญญา

ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน คุณจำเป็นต้องได้รับใบตอบรับเข้าศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Confirmation of Acceptance of Studies - CAS) ก่อนยื่นวีซ่า ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ส่งถึงคุณ โดยมีข้อมูลเหมือนกับในจดหมายรับรองวีซ่า (Visa Letter) แบบเดิมที่เคยใช้ มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการออก CAS แต่อาจจะเรียกเก็บเพิ่มจากคุณหากมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังการแจ้งยืนยันแล้ว ข้อมูลในใบตอบรับนี้จะเชื่อมโยงกับวีซ่าที่คุณยื่นขอและมีผลเฉพาะกับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ใน CAS เท่านั้น ใบรับรอง CAS มีอายุ 6 เดือน และคุณสามารถยื่นขอวีซ่าได้ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนเริ่มหลักสูตร

ต่อจากนั้นคุณต้องกรอก แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์  (สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก FAQเกี่ยวกับแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์)  เพื่อความสะดวกในการกรอกใบสมัครออนไลน์ คุณสามารถเลือกคำอธิบายคำถามเป็นภาษาไทยได้  ทั้งนี้คุณอาจบันทึกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ก่อนได้ หากต้องการยื่น submit ในภายหลัง  จากนั้นระบบจะให้คุณทำการนัดหมายล่วงหน้า ก่อนที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า จึงจะถือว่าระบบการกรอกใบสมัครออนไลน์สมบูรณ์  จากนั้น print ใบสมัครออนไลน์ และเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมสำเนาและลงลายมือชื่ออย่างละ 1 ชุด  เราขอแนะนำให้คุณกรอกแบบฟอร์มและตรวจสอบเอกสารทั้งหมดให้เรียบร้อยที่ สำนักงานของเรา

ปัจจุบันศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ย้ายตั้งอยู่ที่ อาคาร Trendy Office  ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 13 (ระหว่างสถานที BTS นานา อโศก ดูแผนที่)  เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะช่วยคุณตรวจสอบเอกสารที่เคาน์เตอร์ หลังจากตรวจสอบเอกสารครบเรียบร้อยแล้ว พนักงานจะพาคุณไปทำข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ด้วยการสแกนลายนิ้วมือ และถ่ายภาพใบหน้า

ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2556 ผู้สมัครวีซ่า Tier 4 จะต้องได้รับการสัมภาษณ์ทางวีดีโอจากเจ้าหน้าที่ประเทศอังกฤษ การสัมภาษณ์จะมีขึ้นทันทีหลังจากที่นักเรียนยื่นใบสมัครที่ศูนย์รับสมัคร การสัมภาษณ์จะใช้เวลาประมาณ 4-5 นาที โดยนักเรียนจะได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่จาก UKBA ในประเทศอัีงกฤษ ผู้สัมภาษณ์จะไม่สามารถตัดสินใจในการให้วีซ่าของนักเรียนได้แต่จะส่งรายงาน ไปให้เจ้าหน้าที่ผู้รับพิจารณาวีซ่าที่สถานฑูตในกรุงเทพ

คำถามที่มักจะโดนถามได้แก่เหตุผลที่ต้องการจะไปเรียนที่ประเทศอัีงกฤษ ถามเกี่ยวกับคอร์สที่จะไปเรียนและทำไมถึงอยากเรียนคอร์สนั้นๆ เกี่ยวกับเมืองและสถานะทางการเงินของนักเรียน อาจจะมีคำถามเช่น ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเรียนที่ประเทศอังกฤษให้ รวมถึงการงานของคุณและพ่อแม่ คำถามที่ยากที่สุดมักจะเกี่ยวกับตัวคอร์สเรียน คุณควรจะศึกษาคอร์สและวิชาเรียนให้ละเอียดก่อนไปสมัครวีซ่า หากนักเรียนมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อ Counsellor ได้เลยค่ะ

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการนี้ คุณจะได้รับใบเสร็จซึ่งมีหมายเลขอ้างอิงที่ขึ้นต้นด้วย ‘APET’ ถ้าคุณอยากให้เจ้าหน้าที่ส่ง SMS แจ้งเมื่อสถานทูตส่งหนังสือเดินทางคืนมาที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าจะต้องชำระ เงินเพิ่มเติมเล็กน้อยสำหรับบริการนี้  อย่างไรก็ตามทางศูนย์ฯมีการแจ้งสถานะใบสมัครของคุณทางอีเมลล์ที่ได้ให้ไว้กับสถานทูต

การสมัครวีซ่าต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง?

 • สำเนาใบตอบรับเข้าศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (CAS) ที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัย
 • หลักฐานการศึกษาทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยใช้ในการพิจารณาใบสมัครและตอบรับ เข้าศึกษา โดยปกติจะมีใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ปริญญาบัตร และใบผลคะแนนเช่นIELTS, Pearson
 • หลักฐานการเงินของคุณที่ยืนยันว่าเพียงพอต่อการไปศึกษาครั้งนี้ โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรในปีแรกและค่าครองชีพสำหรับ 9 เดือนแรกของหลักสูตร หากสมัครวีซ่าภายหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป (อัพเดทข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2557) 
 • หากพักอาศัยนอกกรุงลอนดอน  ต้องยื่นหลักฐานการเงินคิดคำนวณจะเพิ่มขึ้นจากเดือนละ 800 ปอนด์  เป็นเดือนละ 820 ปอนด์ (หรือ 7,380 ปอนด์ สำหรับ 9 เดือน)
 • หากพักอาศัยในกรุงลอนดอน ต้องยื่นหลักฐานการเงินคิดคำนวณจะเพิ่มขึ้นจากเดือนละ 1,000 ปอนด์  เป็นเดือนละ 1,020 ปอนด์ (หรือ 9,180 ปอนด์ สำหรับ 9 เดือน) ต้องให้ทางธนาคารเป็นผู้ออกจดหมายรับรองให้ ซึ่งต้องแสดงจำนวนเงินค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรและต้องมีอยู่ในบัญชีอย่างน้อย 28 วัน ก่อนยื่นขอวีซ่า การยื่นขอวีซ่าของคุณอาจถูกปฏิเสธหากไม่มีการแสดงหลักฐานดังกล่าว และควรจะออกจดหมายเพียงไม่กี่วันก่อนการยื่นวีซ่า (โดยปกติจดหมายมีอายุไม่เกิน 1 เดือน ณ วันยื่นสมัครวีซ่า)  ทั้งนี้จดหมายรับรองทางการเงิน อย่างน้อยควรมีข้อมูลต่อไปนี้; ชื่อเจ้าของบัญชี, เลขที่บัญชี, วันที่ออกจดหมาย, ชื่อ-โลโก้ ธนาคาร, จำนวนเงินขั้นต่ำในบัญชี ตามเกณฑ์กำหนด  
 • ถ้าคุณให้พ่อแม่เป็นผู้จ่ายค่าเล่าเรียน คุณต้องให้พ่อแม่ของคุณเขียนใบอนุญาตและรับรองว่าจะเป็นผู้จ่ายค่าเล่า เรียนเต็มจำนวนและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันขณะที่คุณเรียนอยู่ที่สหราช อาณาจักร นอกจากนี้คุณต้องยื่นใบสูติบัตรตัวจริงและฉบับแปลภาษาอังกฤษ  พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด  และควรเป็นบัญชีที่มีชื่อพ่อแม่ของคุณและตรงกับชื่อบนสมุดบัญชีธนาคาร 
 • ผลตรวจวัณโรค [TB Testing ลงทะเบียน] จาก IOM มีผล 6 เดือน ตามปกติแล้วจะใช้เวลาในการตรวจเพียง 1 วัน หากคุณมีปัญหาจากการเอ็กซเรย์หน้าอก คุณจะต้องตรวจเพิ่มเติม และอาจทำให้การสมัครล่าช้าไปอีก 8 สัปดาห์ ปีที่แล้ว 5% ของนักเรียนของ Hands On ต้องไปทำการตรวจเพิ่มเติม ดังนั้น ทางเราขอแนะนำให้รีบทำการตรวจให้เร็วที่สุด เผื่อมีโอกาสที่คุณจะต้องเข้ารับการตรวจเพิ่ม หลักฐานการเป็นพลเมือง เป็นสำเนาหนังสือเดินทาง ทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนของคุณ ไม่จำเป็นต้องยื่นต้นฉบับ
 • รูปถ่าย ของผู้สมัครต้องเป็นรูปสี มีฉากหลังเป็นสีขาว สีเทาอ่อน หรือสีครีม ขนาด 35 x 45 มิลลิเมตร มีตัวอย่างในแผ่นแนะนำฉบับทางการ 
 • ค่าธรรมเนียมขอวีซ่าขณะนี้ได้เปลี่ยนระบบให้ชำระค่าวีซ่าออนไลน์ด้วยการใช้บัตร Credit โดยรับชำระเป็น US Dollars เท่านั้น ซึ่งปัจจุบัน ราคาค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนอยู่ที่ $527 (อัพเดทข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2557) ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินและค่าธรรมเนียมขอวีซ่าล่าสุดได้ที่ เว็บไซต์ VFS


โปรดจำไว้ว่าเมื่อคุณได้ยื่นเอกสารเหล่านี้แล้ว คุณจะไม่สามารถ ยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้อีกหลังจากขั้นตอนนี้ ยกเว้นแต่ว่าสถานฑูตจะขอเอกสารเพิ่มเติมซึ่งจะทำให้การพิจารณาล่าช้า

ควรสมัครวีซ่าเมื่อไหร่?

ด่วนที่สุด!

คุณควรเผื่อเวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์ในระหว่างช่วงที่ยื่นขอวีซ่ากับก่อนเปิดเรียน รวมทั้งเผื่อเวลาไว้ 1 เดือนก่อนสมัครวีซ่า เพราะคุณต้องรอใบตอบรับเข้าศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (CAS) จากทางมหาวิทยาลัย เตรียมหลักฐานการเงิน และใบรับรองผลตรวจวัณโรค จาก IOM เช่น  หากเริ่มเรียนpre-sessional English course ในต้นเดือนกรกฎาคม ดังนั้นคุณควรตอบรับ offer กับทางมหาวิทยาลัยและจ่าย deposit ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม เพื่อให้ได้ CAS ยื่นสมัครวีซ่าภายในเดือนมิถุนายน

สรุปแล้วในการยื่นขอวีซ่าคุณควรมีเวลาเผื่อไว้ราวๆ 3 เดือนก่อนเปิดเรียน

ณ เดือนเมษายน ปี 2556 ทางศูนย์วีซ่ามีบริการวีซ่าเร่งด่วนหรือ Fast track โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่จะอนุญาตสำหรับนักเรียนที่ต้องการวีซ่าอย่างเร่งด่วน

สมัครที่ไหน?

วีเอฟเอส โกลบอล เป็นศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการ มีหน้าที่รับใบคำร้องขอวีซ่า รับเอกสารที่จำเป็นในการขอวีซ่า เรียกเก็บค่าธรรมเนียมคำขอวีซ่า และการส่งหนังสือเดินทางรวมถึงเอกสารคืนให้แก่ผู้ยื่นคำขอ

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ตั้งอยู่ที่ อาคาร Trendy Office ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 13 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา (ระหว่างสถานที BTS นานา อโศก ดูแผนที่)  VFS เปิดรับบริการยื่นวีซ่าในหลายรูปแบบ ดังนี้

 • การยื่นคำร้องแบบ PBS Studentเปิดให้ยื่นในวันจันทร์ ศุกร์เวลา 11.00 – 15.00
 • การยื่นคำร้องแบบ เร่งด่วน Priority Visa Service (มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 5,600 บาท) โดยใช้เวลาในการพิจารณา 3-5 วันทำการ โดยแจ้งความประสงค์และจ่ายค่าบริการเพิ่มเติม ณ วันยื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่ VFS
 • การยื่นคำร้องแบบ Prime Time เปิดให้ยื่นในวันเสาร์เวลา 8.30 – 12.00 น. (มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 1,500 บาท) ทางเราไม่แนะนำให้ยื่นคำร้องแบบนี้ เนื่องจากไม่มีการสัมภาษณ์ในวันเสาร์
 • การยื่นคำร้องแบบ VIP Premium Lounge  เปิดให้ยื่นในวันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8:30-15:00 น. (มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 3,000 บาท)  ควรทำการนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

เวลารับหนังสือเดินทางคืนในวันจันทร์ - ศุกร์ 10:00-16:00 น. และวันเสาร์ 8.30 – 12.00 น.

คุณต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองเนื่องจากต้องทำข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (คือ การสแกนลายนิ้ว และถ่ายรูปม่านตา) พร้อมทั้งมีการสัมภาษณ์เพิ่มเติม ทั้งนี้การสมัครวีซ่าไม่สามารถยื่นที่สถานฑูตอังกฤษโดยตรงได้ ต้องสมัครผ่านทางศูนย์ฯ VFS เท่านั้น

จะได้วีซ่ากี่วัน?

คุณจะได้วีซ่านานเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับ

 • หากคุณต้องเรียนหลักสูตรพื้นฐาน (pre-sessional course) ก่อนเข้าเรียนปริญญา คุณจะได้รับวีซ่าที่มีระยะเวลาเพียงแค่สำหรับช่วงหลักสูตรพื้นฐาน และคุณต้องยื่นคำร้องขอต่อวีซ่าในสหราชอาณาจักร  ตามเงื่อนไขของหลักสูตร
 • บางมหาวิทยาลัยจะออก combined CAS ที่ครอบคลุมระยะเวลาทั้งหลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรระดับปริญญา โดยทั่วไปแล้ว combined CAS จะออกให้สำหรับหลักสูตรพื้นฐานน้อยกว่า 3 เดือนเท่านั้น แต่เฉพาะบางมหาวิทยาลัยเท่านั้น
 • การให้เวลาอยู่ต่อในสหราชอาณาจักรหลังเรียนจบหลักสูตร จะพิจารณาจากหลักสูตรที่คุณเข้าศึกษา หาก CAS ลงไว้ว่าคุณเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาที่ใช้ระยะเวลาเรียนมากกว่า 6 เดือน คุณก็สามารถอยู่สหราชอาณาจักรได้ต่ออีก  4 เดือนหลังเรียนจบ แต่หากคุณสมัครวีซ่าสำหรับหลักสูตรพื้นฐาน คุณจะสามารถอยู่สหราชอาณาจักรได้ต่ออีก 1 เดือนเท่านั้น
 • ถ้าคุณยื่นขอวีซ่าสำหรับเรียนหลักสูตรระดับปริญญาที่ใช้ระยะเวลามากกว่า 6 เดือน หรือเรียนหลักสูตรพื้นฐานก่อนเข้าเรียนปริญญาที่ใช้ระยะเวลามากกว่า 6 เดือน คุณสามารถเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรได้ 1 เดือน ก่อนเริ่มเรียน 
 • ถ้าคุณสมัครวีซ่าสำหรับเรียนปริญญาเอก คุณจะสามารถขยาย เวลาวีซ่าของคุณหลังจากจบปริญญาเอกได้อีก 1 ปีเพื่อทำงานในอังกฤษ สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาอื่นๆ (ปริญญาตรี ปริญญาโท หรืออื่นๆ)
คุณสามารถทำงานแบบ part time ได้เท่านั้น หากคุณต้องการอยู่ต่อหลังจากเรียนจบปริญญาแล้ว คุณจะต้องหางานให้ได้ก่อนที่จะต่อวีซ่า

 บทความนี้ถูกเรียบเรียงมาจากประสบการณ์ในการช่วยเหลือนักเรียนสมัครวีซ่าเพื่อไปศึกษาต่อยังสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบอยู่เสมอ และ
Hands On Education Consultants ไม่ใช่ที่ปรึกษาที่มีสิทธ์ตัดสินบุคคลเข้าเมือง ผู้สมัครขอวีซ่าจักต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการสมัครวีซ่าของตนเอง ทางเรายินดีช่วยเหลือในการยื่นคำร้องขอวีซ่าโดยไม่คิดค่าบริการ แต่เราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการเข้าเมือง และไม่มีอิทธิพลใดๆ กับทางสถานทูต

เราขอแนะนำให้คุณกรอกใบคำร้องขอวีซ่าระบบออนไลน์ที่ สำนักงานของเรา เพื่อที่เจ้าหน้าที่ของเราจะได้ให้คำแนะนำจากประสบการณ์และช่วยตรวจเอกสาร อย่างเต็มความสามารถ เรายินดีที่จะให้ความช่วยเหลือคุณโดยไม่คิดค่าบริการใดๆ เพียงแค่สมัครเรียนกับทางมหาวิทยาลัยที่ทางเราเป็นตัวแทน ผ่านทาง Hands On

ปัจจุบัน สถานทูตไม่ให้คำแนะนำการยื่นขอวีซ่าเป็นรายบุคคลหรือชี้แจงระเบียบการขอ วีซ่าผ่านทางโทรศัพท์ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถติดต่อกับทางสถานทูตได้มากไปกว่าคุณ และเราไม่ขอรับผิดชอบต่อผลการพิจารณายื่นขอวีซ่าของคุณจากสถานทูต

Show your friends!

Replies

There aren't any comments yet

Stay Connected to Hands On

Connect-facebook Connect-twitter Connect-instagram
Connect-line