International Foundation in Art & Design ( University for Creative Arts )

Show your friends! Gb Read this in English
International Foundation in Art & Design ( sponsored article ) หากเพื่อนๆ น้องๆ มีคำถามเหล่านี้อยู่ในใจ 1. สนใจเรียนต่อ Art & Design แต่ไม่รู้ว่าจะเรียนที่ไหน 2. ต้องการวิธีเรียนรู้และพัฒนาการทำ Portfolio ของคุณก่อนที่จะสมัครหลักสูตรปริญญาตรี 3. เพิ่มความมั่นใจในวิชาศิลปะด้วยการเตรียมพร้อมในประเทศอังกฤษ The University for Creative Arts (UCA) คอร์ส International Foundation in Art & Design ถูกดีไซน์เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมของนักเรียนต่างชาติเพื่อที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี อีกทั้งยังสามารณพัฒนาทักษะการปฏิบัติและทักษะการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมของคุณในการเรียนชั้นระดับปริญญาตรีในอนาคต หลักสูตรนี้(International Foundation) มีข้อสนับสนุนดังต่อไปนี้ • มีการสนับสนุนในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนโดยมีอัตราส่วน นักเรียน 15 คน ต่อเจ้าหน้าที่ 1 คน • 24 ชั่วโมง ในการติดต่อการเรียนการสอนต่อสัปดาห์ • ตารางฝึกงานรายอาทิตย์ การอบรม การฝึกงาน การเยี่ยมชมการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าอิสระ • ในกรณีที่พื้นฐานภาษาไม่ถึงเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด UCA มีหลักสูตร Pre-sessional English เปิดสอนก่อนที่หลักสูตรเร่งรัด( International Foundation) จะเริ่มเปิด * สำหรับการเริ่มเรียน หลักสูตร International Foundation ที่จะเริ่มเรียนเดือนมกราคม 2013 คนที่จะเข้าเรียน Pre-sessional English 10 สัปดาห์ได้ ได้ต้องมี IELTS  4.5  และ 5  สัปดาห์สำหรับผู้ที่ผล IELTS 5.5 • รับรองความก้าวหน้าเพื่อเรียนต่อในชั้นปริญญาตรีปี 2013 • รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้ที่ http://www.ucreative.ac.uk/international-foundation ที่นั่งมีจำนวนจำกัดสำหรับหลักสูตรที่เริ่มเรียนเดือนมกราคม 2013 หลักสูตรนี้( International Foundation in Art & Design ) จะ • ช่วยพัฒนาศักยภาพทักษะการปฏิบัติและสามารถสร้าง Arts portfolio ที่มีศักยภาพของคุณ • เพิ่มศักยภาพของคุณให้กว้างขึ้นโดยเฉพาะทักษะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการดีไซด์เพื่อเตรียมคุณให้  พร้อมสำหรับการศึกษาต่อในชั้นปริญญาตรี • ช่วยคุณปรับตัวในการเรียนที่ประเทศอังกฤษ • ซึ่งเมือคุณสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ คุณสามารถเข้าเรียนในต่อในระดับปริญญาตรีใน University for Creative Arts ได้เลย !! หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ( Entry requirement ) 1. คนที่จบการศึกษาระดับมัธยมการศึกษาปีที่ 6 2. มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ ( IELTS 5.5 เพื่อเข้ารอบเดือนมกราคม 2013 ควรจะมีผล IELTS 6 เพื่อเข้ารอบเดือนมีนาคม 2013 ) 3. ผู้ที่ submit Art Portfolio งานของคุณมาให้ UCA ( Portfolio Help) 4. ราคาของหลักสูตรและวันที่เริ่มเรียน ดูรายละเอียดได้ที่นี้ สนใจโปรดติดต่อ Hands On Education Consultants โทร 02-635-5230 , website: http://www.hands-onconsultants.com/thailand/ e-mail: info@hands-on.co.th คุณสามารถติดต่อUniversity for Creative Artsได้ที่ อีเมลล์: pathway@ucreative.ac.uk โทรศัพท์: +44 ( 0 ) 1252-89838 The University for the Creative Arts (UCA) เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำทางด้าน Leading Art and design ในยุโรป ซึ่งเป็นเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของนักเรียนกว่า 7,000 คนจากมากกว่า 70 ประเทศทั่วโลกซึ่งเรียนในหลักสูตร ศิลปะ ดีไซน์ สถาปัตยกรรม และการสื่อสาร
Show your friends!

Replies

There aren't any comments yet

Stay Connected to Hands On

Connect-facebook Connect-twitter Connect-instagram
Connect-line